top of page

לתת ולקבל

prt_250x191_1454095160_2x.jpg

לתת ולקבל - חשיפה2

פעילות על תודה, סיפורים 

פעילויות על כבוד הדדי, על הצלחות

c3e2d3d08789867c3fd1444ad09b9ab5.jpg

לתת ולקבל - העמקה

נספחים

20151022155147090879.jpg

מערך ביצוע 

מטרה רצויה: תערוכת תוצרים

2170227.jpeg

לתת ולקבל - חשיפה

פעילויות על כוחות מיוחדים, משאלות, הודיה על מה שיש כאן להורדה

5569249-6347.jpg

לתת ולקבל - העמקה

פעילויות על כבוד בקבוצה, על נתינה, השראה מאנשים מיוחדים ועוד

images.jpg

מערך מיומנויות

התנסות בסוגים שונים של חומרים

apartment-open-windows-neighbors_74855-5722.jpg

אירוע שיא - העמקה

פעילות נתינה וקבלה 

לשכני בית הנוער

לתת לקבל

נושא שנתי: "לתת ולקבל"

לתת כבוד ולקבל כבוד לסמכות ולקבוצה, לקבל עזרה ולתת חזרה. יחסים בין אדם לחברו כדי לבסס גבולות ושייכות. 

פרויקט: הבעה ביצירה חומרית או דיגיטלית בהודיה על הדברים שהחניכ.ה מקבלת ונותנת. 

bottom of page