top of page

לתת ולקבל

שלב חשיפה חלק א

שלב חשיפה חלק ב

שלב העמקה

שלב מיומנות

שלב ביצוע

סיכום אישי

לתת לקבל

נושא שנתי: "לתת ולקבל"

לתת כבוד ולקבל כבוד לסמכות ולקבוצה, לקבל עזרה ולתת חזרה. יחסים בין אדם לחברו כדי לבסס גבולות ושייכות. 

פרויקט: הבעה ביצירה חומרית או דיגיטלית בהודיה על הדברים שהחניכ.ה מקבלת ונותנת. 

bottom of page