פנים קדימה: חברה ישראלית וכישורי חיים

חשיפה לנושא פנים קדימה

עיבוד פאנל מסגרות המשך

תוכנית שנתית

התמודדות עם דילמות

רשת בתי הנוער "קדימה"

        צ'לנוב 18 תל אביב         

 03-3731661

פקס  03-3731666